Clubreglement (wordt gewijzigd i.f.v. transitie naar vzw)

Reglement

Art. 1 Rechtspersoonlijkheid van de vereniging

$1 Bij de oprichting werd besloten om de vereniging geen rechtspersoonlijkheid te geven. Er wordt dus geen registratie als VZW voorzien.

$2 De vereniging zal geen winstoogmerk hebben.

$3 De mogelijkheid blijft evenwel open om in een later stadium de vereniging toch tot VZW om te vormen.

Art. 2 Clubbenaming

$1 De benaming van de club is: TransAxle Club Belgium, of afgekort TACB.

Art. 3 Doel van de vereniging

Deze club heeft als doel alle liefhebbers van volgende PORSCHE modellen te verenigen:

924 – 944 – 968 – 928.

Daartoe organiseert de vereniging evenementen die van allerlei aard kunnen zijn, maar steeds direct of indirect gerelateerd zijn aan bovengenoemd autotype.

Art. 4 Het bestuur

$1 Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen.

$2 Bestuursleden worden uit de leden van de vereniging gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De verkiezing gebeurt volgens de modaliteiten zoals beschreven in Addendum 1.

$3 De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van 3 jaar. Het bestuur streeft naar de situatie waarbij er jaarlijks 1 bestuurslid herkiesbaar is om daarmee de bestuurservaring en aanwezige kennis te waarborgen.

Art. 5 Leden

$1 Er worden geen toetredingsvoorwaarden gesteld om deel te kunnen uitmaken van de vereniging.

$2 Leden die niet in het bezit zijn van een of meerdere van de in art. 3 genoemde automodellen, krijgen de status van ‘aspirant lid’. Alle andere leden hebben de status van ‘volwaardig lid’.

Een ‘aspirant’ lid kan voor één kalenderjaar tot de club toetreden mits betaling van het geldende lidgeld.

Dit geeft de kans om kennis te maken met TACB in het bijzonder en onze wagens in het algemeen. Vanzelfsprekend kan gedurende dat jaar aan de evenementen deelgenomen worden met een andere wagen, zonder enige beperking (uitgezonderd meerdaagse evenementen).

$3 Het bestuur houdt zich het recht voor om bij eenparigheid leden te weigeren of uit te sluiten van vereniging. Dit zal echter steeds schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene medegedeeld worden.

Art. 6  Lidgelden

$1 De contributie loopt gelijk met de kalenderjaren vanaf 01 januari tot en met 31 december.

$2 Het lidgeld wordt vastgelegd op € 50 per kalenderjaar.

$3 Lidgelden betaald vanaf september van het lopende jaar plus het volgend kalenderjaar worden vastgelegd op € 70.

$4 De lidgelden kunnen enkel per overschrijving betaald worden aan de verantwoordelijke penningmeester van dat ogenblik, op bankrekeningnummer :

ING  Bank
IBAN : BE86 3631 9219 6850 (GEWIJZIGD!)
BIC : BBRU BE BB

$5 Uiterste betalingsdatum is 15 februari van het lopende kalenderjaar. Bij niet tijdige betaling zal daarna alle correspondentie stoppen en wordt men niet langer beschouwd als lid.

Art. 7 Jaarverslag, rekening en verantwoording

$1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit lidgelden, eventuele donaties en resterende baten van allerlei aard.

$2 De geldmiddelen worden beheerd door het bestuur. Deze zullen gebruikt worden voor de organisatie van evenementen, administratie, correspondentie, website en andere direct aan het algemeen belang van de club gerelateerde onkosten.

$3 De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur (telkens gekozen voor 2 jaar om de continuïteit te waarborgen), die de rekening en balans nakijken en het kasverslag ondertekenen ter goedkeuring. De kascommissie controleert deze stukken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering.

$4 Bij het opheffen van de club worden met de geldmiddelen in kas alle uitstaande schulden ingelost. Het saldo wordt verdeeld onder de actieve leden, naar verhouding van het aantal jaren lidmaatschap, zonder onderscheid tussen volwaardige of aspirant-leden, of bestuursleden.

Art. 8 Jaarvergadering

$1 Het bestuur nodigt alle leden jaarlijks uit op de algemene jaarvergadering welke plaats vindt in november.

$2 Het bestuur kan beslissen om een extra ledenvergadering samen te roepen als zij dit wenselijk achten.

$3 Verder is het bestuur verplicht tot een bijeenroepen van een ledenvergadering van de vereniging indien zij daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van minstens 1/4de deel van de stemgerechtigde leden heeft ontvangen.

$4 Deze extra ledenvergadering dient plaats te vinden binnen 4 weken na aanvraag.

$5 Indien na het verstrijken van de termijn, hieraan geen gehoor is gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan.

Art. 9 Evenementen

$1 Elk lid kan bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke organisatie van evenementen.

$2 Ieder voorstel tot organisatie zal steeds dienen goedgekeurd te worden door het bestuur. Zij zullen ook beslissen over de kalenderdatum.

$3 Voor ieder evenement geldt dat de inrichters (zijnde de club, een lid of meerdere leden en de bestuursleden) nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade of ongevallen van en naar en/of tijdens dit evenement en dat alle deelnemers steeds op eigen risico deelnemen of meerijden. De organisatoren en/of de ‘TACB’ kunnen dus NIET aansprakelijk gesteld worden.


ADDENDUM 1

ALGEMENE  REGLEMENTERING  VOOR  STEMMINGEN

$1 Elk geregistreerd lid (= betalend lid) kan 1 stem uitbrengen.

$2 De helft van de stemmen + 1 is beslissingsbepalend.

$3 Bij gelijke stemming is de stemmingsuitslag van de bestuursleden doorslaggevend.

$4 Bij stemmingen binnen het bestuur heeft de voorzitter een dubbele stem in het geval van een gelijke stemming (alleen in het geval van een even aantal bestuursleden).

$5 Het bestuur is gemachtigd te bepalen waarvoor een referendum (niet bepalend, enkel inzicht verstrekkend) dan wel een stemming (wel bepalend en bindend) gehouden wordt.

$6 Voor de verkiezing van bestuursmandaten wordt er steeds een ledenstemming gehouden.  Indien er slechts één enkele kandidaat is, wordt er gestemd voor al dan niet opname in het bestuur (voor/tegen-stemming).

$7 Leden-stemmingen vinden steeds plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering of een speciaal daartoe belegde bijeenkomst.
Enkel de aanwezige leden kunnen een stem uitbrengen.