Clubreglement

Intern Reglement

Inleiding 

De formele werking van de vereniging is vastgelegd in de statuten.
Om de interne werking vlot te laten verlopen worden in dit intern reglement nog een aantal aanvullende afspraken op papier gezet.

Artikel 1 Clubbenaming – doel & rechtspersoonlijkheid van de vereniging

(cf. art. 1, 2 en 4 van de statuten)

TransAxle Club Belgium vereniging zonder winstoogmerk, of afgekort TACB vzw heeft als doel liefhebbers van de PORSCHE modellen 924, 944, 968 & 928 te verenigen. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Tortelstraat 5 te 3941 Eksel.

Artikel 2 Het bestuur

(cf. art. 19 van de statuten)

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen.
Het Bestuur kiest een voorzitter onder de leden van het Bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Jaarlijks moet minstens 1 bestuurslid zich herkiesbaar stellen. Ofwel neemt een van de bestuursleden
vrijwillig ontslag, ofwel stelt het langst zittende bestuurslid zijn plaats vacant.
Indien het desbetreffende bestuurslid herverkozen wordt, is hij/zij opnieuw het nieuwste verkozen
bestuurslid.
Alle leden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid, het Bestuur zal samen met de uitnodiging tot
deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering ook de vacante plaats in het Bestuur kenbaar maken.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Bij stemmingen binnen het bestuur heeft de voorzitter een dubbele stem in het geval van een gelijke
stemming (alleen in het geval van een even aantal bestuursleden).

Artikel 3 Leden

(cf. art. 6 van de statuten)

Om tot de vzw als lid aan te sluiten moet je in het bezit zijn van een of meerdere van de in art. 1
genoemde automodellen.
De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt via een formulier op de website van TACB.
Het lidmaatschap zal worden bekrachtigd door een bevestigingsmail met opgave van het lidnummer en
het toegang geven tot het voor leden toegankelijke deel van de clubwebsite, na het betalen van het
lidgeld.

Artikel 4 Lidgeld

(cf. art. 7 van de statuten)

De contributie loopt gelijk met een kalenderjaar van 1 januari tot 31 december.

Het lidgeld wordt vastgelegd door het Bestuur.
De lidgelden kunnen enkel per overschrijving betaald worden aan de verantwoordelijke penningmeester
van dat ogenblik, op bankrekeningnummer:
ING Bank
IBAN: BE86 3631 9219 685
BIC: BBRU BE BB
Uiterste betalingsdatum is 15 februari van het lopende kalenderjaar.

Artikel 5 Boekhouding

(cf. art. 29 en 30 van de statuten)

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en een voorstel van begroting ter
goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Daaraan voorafgaand legt het Bestuur de jaarrekening voor aan twee leden (die geen lid zijn van het
Bestuur), die de rekening nakijken en van het nazicht verslag uitbrengen op de Algemene Vergadering.
Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene
Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.
De boekhouding wordt niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld van de leden. Op eenvoudig maar
gemotiveerd verzoek kan ieder lid inzage krijgen in de boekhouding, op de plaats waar deze fysiek wordt
gevoerd en binnen de maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 6 Algemene Vergadering

(cf. art. 21 tot 19 van de statuten)

Het bestuur nodigt alle leden jaarlijks uit op de Algemene Vergadering welke plaats vindt in binnen de
zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Het bestuur kan beslissen om een extra ledenvergadering samen te roepen als zij dit wenselijk achten.
Verder is het bestuur verplicht tot een bijeenroepen van een ledenvergadering van de vereniging indien
zij daartoe een verzoek van minstens 1/5de deel van de leden heeft ontvangen.
Deze extra ledenvergadering dient plaats te vinden binnen 4 weken na aanvraag.
Indien na het verstrijken van de termijn, hieraan geen gehoor is gegeven door het bestuur, kunnen de
verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan.
Elk geregistreerd lid kan 1 stem uitbrengen. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen. De helft van de
stemmen + 1 is beslissingsbepalend.

Artikel 7 Evenementen en activiteiten

Elk lid kan bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke organisatie van evenementen.
Ieder voorstel tot organisatie zal steeds dienen goedgekeurd te worden door het Bestuur.
Het Bestuur zal ook beslissen over de kalenderdatum.
Voor ieder evenement geldt dat de organisatoren (zijnde de club, een lid of meerdere leden en de
bestuursleden) nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade of ongevallen van en naar
en/of tijdens dit evenement en dat alle deelnemers steeds op eigen risico deelnemen of meerijden. De
organisatoren en/of TACB vzw en/of het Bestuur kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden.

(Versie voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 19.11.2023)