Clubreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Inleiding 

De formele werking van de vereniging is vastgelegd in de statuten. 

Om de interne werking vlot te laten verlopen worden in dit huishoudelijk reglement nog een aantal aanvullende afspraken op papier gezet en goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging. 

Artikel 1 Clubbenaming – doel & rechtspersoonlijkheid van de vereniging

(cf. art. 1, 2 en 4 van de statuten)

TransAxle Club Belgium vereniging zonder winstoogmerk, of afgekort TACB vzw heeft als doel liefhebbers van de PORSCHE modellen 924, 944, 968 & 928 te verenigen. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de De Wittestraat 78 te 2600 Berchem. 

Artikel 2 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 4 personen.

(cf. art. 27 van de statuten)

De Raad van Bestuur kiest een voorzitter onder de leden van de Raad. 

De bestuurders (i.c. de werkende leden van TACB vzw) worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende en toegetreden leden. 

Jaarlijks moet minstens 1 bestuurslid zich herkiesbaar stellen. Ofwel neemt een van de bestuursleden vrijwillig ontslag, ofwel stelt het langst zittende bestuurslid zijn plaats vacant. 

Indien het desbetreffende bestuurslid herverkozen wordt, is hij/zij opnieuw het nieuwste verkozen bestuurslid.

Alle werkende en toegetreden leden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid, de Raad van Bestuur zal samen met de uitnodiging tot deelname aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ook de vacante plaats in de Raad van Bestuur kenbaar maken. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Bij stemmingen binnen het bestuur heeft de voorzitter een dubbele stem in het geval van een gelijke stemming (alleen in het geval van een even aantal bestuursleden).

Artikel 3 Leden

(cf. art. 13 van de statuten) 

Om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten moet je in het bezit zijn van een of meerdere van de in art. 1 genoemde automodellen. 

De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt via een formulier op de website van TACB. 

Het lidmaatschap zal worden bekrachtigd door een bevestigingsmail met opgave van het lidnummer en het toegang geven tot het voor leden toegankelijke deel van de clubwebsite, na het betalen van het lidgeld. 

Artikel 4 Lidgeld

(cf. art. 9 en 15 van de statuten)

De contributie loopt gelijk met de kalenderjaren vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Het lidgeld wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

De lidgelden kunnen enkel per overschrijving betaald worden aan de verantwoordelijke penningmeester van dat ogenblik, op bankrekeningnummer:

ING  Bank
IBAN: BE86 3631 9219 6850
BIC: BBRU BE BB

Uiterste betalingsdatum is 15 februari van het lopende kalenderjaar. 

Artikel 5 Boekhouding

(cf. art. 36 en 37 van de statuten)

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Daaraan voorafgaand legt de Raad van Bestuur de jaarrekening voor aan twee toegetreden leden (die geen lid zijn van de Raad van Bestuur), die de rekening nakijken en van het nazicht verslag uitbrengen op de Algemene Vergadering. 

Nadat de Raad van Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

De boekhouding wordt niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld van de leden. Op eenvoudig maar gemotiveerd verzoek kan ieder lid inzage krijgen in de boekhouding, op de plaats waar deze fysiek wordt gevoerd en binnen de maand na ontvangst van het verzoek. 

Artikel 6 Algemene Vergadering

(cf. art. 19 tot 26 van de statuten)

Het bestuur nodigt alle leden jaarlijks uit op de algemene jaarvergadering welke plaats vindt in november.

Het bestuur kan beslissen om een extra ledenvergadering samen te roepen als zij dit wenselijk achten.

Verder is het bestuur verplicht tot een bijeenroepen van een ledenvergadering van de vereniging indien zij daartoe een verzoek van minstens 1/5de deel van de leden heeft ontvangen.

Deze extra ledenvergadering dient plaats te vinden binnen 4 weken na aanvraag.

Indien na het verstrijken van de termijn, hieraan geen gehoor is gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan.

Elk geregistreerd lid kan 1 stem uitbrengen. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen. De helft van de stemmen + 1 is beslissingsbepalend. 

Artikel 7 Evenementen en activiteiten

Elk lid kan bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke organisatie van evenementen.

Ieder voorstel tot organisatie zal steeds dienen goedgekeurd te worden door het bestuur. Zij zullen ook beslissen over de kalenderdatum.

Voor ieder evenement geldt dat de inrichters (zijnde de club, een lid of meerdere leden en de bestuursleden) nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade of ongevallen van en naar en/of tijdens dit evenement en dat alle deelnemers steeds op eigen risico deelnemen of meerijden. De organisatoren en/of TACB vzw kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden. 

(Versie goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22.11.2020)